Actuele projecten

Projecten waarvoor wij momenteel geld zoeken

2023-001 Het belang van vogels 

Het gebied van Madre Verde heeft een prachtige natuur met meer dan tweehonderd vogelsoorten. De organisatie beseft dat het gebied zeer aantrekkelijk is voor vogelliefhebbers. Jaarlijks komen vele duizenden toeristen naar Costa Rica om te ‘vogelen’, maar onder de lokale bevolking en zeker bij jongeren is nog maar weinig bekend over het belang van deze dieren. Ze worden gevangen, bejaagd en opgegeten, en hun leefgebied wordt verstoord door allerlei menselijke activiteit. Madre Verde gaat daarom een educatieproject starten waarbij ze honderden jongeren via hun scholen zullen vertellen over het belang van vogels in het ecosysteem en leren hoe je ze herkent en van ze kan genieten. Om vogelgidsen en verrekijkers aan te schaffen en jongeren met bussen naar het Madre Verde-reservaat te vervoeren is geld nodig. Aan het ITF wordt een bijdrage gevraagd van 3400 euro

2023-002 Gegarandeerd schoon drinkwater 

Op het terrein van Madre Verde zijn verschillende waterbronnen. Met hulp van eerdere donaties heeft de organisatie opslagtanks kunnen bouwen waarmee zo’n 3000 liter water kan worden opgeslagen. Dat is voldoende voor wat ze nodig hebben. Op dit moment wordt het water handmatig ‘gechloreerd’ om te garanderen dat het drinkbaar is. Dit heeft echter een wisselende kwaliteit van het water tot gevolg en er zijn nog steeds gezondheidsrisico’s. Daarom vraagt Madre Verde aan het ITF een bijdrage om een pomp aan te schaffen die automatisch exact de juiste hoeveelheid chloor toevoegt aan het water, zodat de drinkwaterkwaliteit altijd gewaarborgd is. Aan het ITF wordt een bijdrage gevraagd van 650 euro

2023-003 Herstart productie traditionele spullen 

Chieton is een organisatie in Costa Rica die zich inzet om inheemse gemeenschappen te ondersteunen en hun cultuur levend te houden en uit te dragen. Ze werken met gemeenschappen door het hele land aan allerhande projecten. In het verleden hebben ze succesvol een systeem opgezet waarbij ambachtslieden samen geld sparen voor het inkopen van materialen die ze nodig hebben. Dat functioneerde uitstekend totdat corona roet in het eten gooide, de verkoop en ook de productie ophielden en het gespaarde geld opraakte aan andere noden. Om het systeem bij acht gemeenschappen (Bruncas, Huetares, Chorotegas, Malecus, Ngäbes, Bröran, Cabecares en BriBri) weer op te starten is nieuw startkapitaal nodig. Het ITF wil graag bijdragen met 5376 euro

2023-004 Ik spreek Ngäbere 

Edgar Atencia werkt al jaren aan het behoud van zijn taal, het Ngäbere. Dit wordt in nog maar twee landen gesproken door naar schatting ongeveer 30.000 mensen. Op schrift staat er maar weinig en ook is er geen materiaal om kinderen (en anderen) de taal te leren. Daar gaat Edgar wat aan doen. Het project waarvoor hij onze hulp vraagt bestaat uit het bezoeken van gemeenschappen die de taal spreken, het ordenen van het materiaal wat hij al heeft en nog wil verzamelen, het samenstellen van een proeflesboek, het testen daarvan in de gemeenschappen en vervolgens het produceren van een lesboek Ngäbere. Aan het ITF wordt een bijdrage gevraagd van 3483 euro

2023-005 Huis voor educatie over bos 

De Corbita, een BriBri gemeenschap in Alta Talamanca, zien steeds meer bos verdwijnen en daardoor ook steeds meer nuttige bomen en planten. Om dat te compenseren stellen ze voor een paar hectare gebied te herbebossen met nuttige bomen en andere planten. Bomen worden op termijn gebruikt voor hout en dan weer opnieuw aangeplant; vruchtbomen worden geplant voor hun fruit. Onder de bomen komen medicinale planten die gebruikt worden tegen ziektes en kwalen. Onderdeel van het project is de bouw van een eenvoudig informatie- en educatiecentrum om de kennis over nuttige planten te verspreiden. In totaal is 3561 euro nodig.

2023-006 Houd onze cultuur levend 

Al eerder ondersteunde het ITF projecten die de BriBri cultuur levend houden. Dat is heel goed gegaan en daarom willen we onze steun graag voortzetten. Het gaat over het organiseren van bijeenkomsten tussen onder anderen ‘dorpsoudsten’ en volgende generaties waar kennis kan worden overgedragen over cultuur, gebruiken, planten en dieren. Voor het organiseren en faciliteren van verschillende samenkomsten wordt een bijdrage gevraagd van 2886 euro

2023-007 Herbebossing voor waterbescherming 

Vaak gaat het kappen van bos en in het in cultuur brengen van land gepaard met de onstuimige
groei van ongewenste struiken en bomen. Hierdoor komen andere soorten in de verdrukking. Voor het weghalen van ongewenste en overwoekerende planten en herbebossen van de oevers van riviertjes wil Grupo Diuwak in Amubre graag onze steun. Ze planten nuttige bomen en planten en plaatsen borden om aan te geven dat dit beschermd gebied is en belangrijk voor de watervoorziening. Van het ITF vragen ze een bijdrage van 1344 euro

2023-008 Voedsel voor de toekomst 

Grupo Apliña wil niet alleen medicinale planten kweken, maar ook een kwekerijtje opzetten om kwalitatief goed zaai- en pootmateriaal te kweken voor de productie van voedsel. Hierdoor worden ze minder afhankelijk van het kopen van voedsel en is in de toekomst de voedselvoorziening beter gewaarborgd. Voor de aanplant van ongeveer 1,5 hectare is 2085 euro nodig. 

2023-009 Nuttige en medicinale planten 

Grupo Sëña is een gemeenschap waar drie families gezamenlijk 1,5 hectare willen herbeplanten met nuttige bomen en medicinale planten. Steeds weer blijkt uit gesprekken en eerdere projecten dat het helpt om de plantages dicht bij de gemeenschappen te hebben. Hierdoor blijft het gebruik beter gewaarborgd en wordt de kennis over de planten makkelijker overgedragen. We willen hen graag steunen met 2183 euro

2023-010 Spelen is belangrijk! 

Spelen is belangrijk, dat weten we allemaal. Als kinderen spelen, leren ze coördinatie en sociale interactie, technieken, competitie etc. Maar door te spelen vergaren kinderen ook allerlei kennis over hoe dingen werken, waar ze vandaan komen en hoe je iets maakt. Tegenwoordig spelen de BriBri kinderen steeds minder traditionele spelletjes en daarmee gaat ook weer belangrijke culturele en traditionele kennis verloren. Dit project leert kinderen spellen als kanovaren, pijl en boogschieten, lassowerpen en duurlopen. Daaromheen wordt spelenderwijs aandacht besteed aan de tradities van de gemeenschap. Voor het programma wordt het ITF een bijdrage gevraagd van 3881 euro

2023-011 Opknappen huisje voor veldwerkers 

Halverwege het regenwoud en het nevelwoud in de Carara Ecologische Corridor zijn boompjes geplant op een rijtje voormalige boerderijen die we tezamen Cascarillo noemen. Dit is zo ver van de bewoonde wereld dat de veldwerkers die het onderhoud doen daar de hele week verblijven. Het huisje dat voor dit doel is gebouwd, moet worden opgeknapt zodat de veldwerkers een fatsoenlijk onderkomen hebben. Er staan nog een paar uitheemse Gmelina-bomen die door de vorige eigenaar waren geplant. Dit hout kan worden gebruikt om planken te maken. Er is niet veel nodig, het gaat om enkele dagen arbeid en gereedschap. Het ITF wordt gevraagd om een bijdrage van 850 euro

2023-012 Vrouwengroep La Potenciana 

Voor de vrouwen van La Potenciana bood de herbebossing van de Carara Ecologische Corridor een uitkomst. Er was voor hen bovenop de berg geen ander werk te vinden dan drie maanden per jaar koffie plukken. Door het werk in de Corridor kregen zij kansen om zich te ontwikkelen en een inkomen te verdienen. Twaalf vrouwen hebben zich nu verenigd onder leiding van Olga. Ze willen een boomkwekerij starten voor fruit- en inheemse bomen. Voor deze bomen zoeken ze ‘peetvaders’ uit de stad die ze vervolgens willen uitnodigen voor een wandeling en een boerenlunch. De vrouwen willen meer bomen langs de weg planten en ook in de corridor zelf. Zo zullen ze natuurbescherming combineren met een kleinschalige recreatieve onderneming. Gevraagd wordt een bescheiden startkapitaal van 3500 euro

2023-013 Bijenhouderij 

Voor een duurzame instandhouding van de Carara Ecologische Corridor is het belangrijk dat mensen een inkomen uit het bos kunnen halen. William Alvarez is een van de veldwerkers in La Potenciana. Hij heeft toestemming om honingbijen te houden in de Corridor. Op kleine schaal kan dit geen kwaad – de bijen helpen om kwaadwillende mensen op afstand te houden. De honing uit de Corridor is heel erg lekker. We willen William steunen bij het opzetten van zijn bedrijfje. Hij heeft onder meer een beschermend pak nodig en wil enkele bijenvolken en koninginnen kopen. Hiervoor is 1500 euro nodig. 

Projecten uit 2022

GUATEMALA

Tijdens ons bezoek in Guatemala is gebleken dat het niet goed gaat met de leden van de vakbond CGTG. Er heerst serieuze hongersnood in het land. In meerdere bijeenkomsten werd ons verteld dat gezinnen elke zondag het beschikbare geld tellen en afspreken welke dagen er wel en welke er niet gegeten wordt. Meer dan een maaltijd per dag zit er niet in. Veel kinderen zijn van school gehaald, de schoolkosten kunnen niet worden betaald.

De werkloosheid is enorm gestegen. Mensen proberen op straat nog wat te verkopen, waardoor er een groot overaanbod is. De spanningen tussen de straatverkopers nemen toe. Strijd om een plekje op de markt leidt ertoe dat men groepen vormt die het eigen gebied beschermen en geen nieuwkomers toelaten.
De CGTG meldt wel dat er een lichte kentering lijkt aan te komen. Het aandeel leden dat de contributie weer kan betalen neemt toe – laten we hopen dat dit een trend is. De middelen van het ITF hebben samen met de jeep die met hulp van Wilde Ganzen is aangekocht, de CGTG door de coronatijd geholpen. In organisatorische zin staan ze er goed voor, is onze indruk.

COSTA RICA

Gelukkig konden we afgelopen jaar weer projecten bezoeken in Costa Rica. Eerder was het door de restricties rond corona een tijd niet goed mogelijk – onze vrijwilliger Ali Garçia Segura heeft toen de bezoeken afgelegd. Het is goed de banden weer aan te halen. Voor alle plannen hebben we financiering weten te vinden en we zien met plezier dat ze allemaal goed lopen of al zijn afgerond.

De projecten hebben uiteenlopende positieve resultaten. In Madre Verde bijvoorbeeld vertellen Pamela Campos Chaves en haar bestuur verbaasd en opgewonden dat het aantal zoogdieren in hun herbeboste gebied veel groter bleek dan gedacht. Verschillende pantersoorten, apen, tepezquintles en nog andere soorten zoogdieren bleken geregeld in het gebied te verblijven.

In Talamanca zien we dat een nieuwe generatie onze projecten met interesse heeft gevolgd en nu zelf soortgelijke projecten wil opzetten en uitvoeren. In een traditioneel gemeenschapshuis waaraan wij hebben bijgedragen, worden jonge mannen opgeleid tot awa’s (medicijnmannen). We voerden gesprekken met de leiders van diverse clans waarin we benadrukken dat we het belangrijk vinden dat zij hun eigen besluiten nemen. Onze rol is slechts het mogelijk maken van projecten. We kijken met tevredenheid terug op deze gesprekken en de resultaten die we hebben gezien.